Etisch Handvest

Bij OostEuropa Zending hechten we er belang aan om ten aanzien van allerlei zaken die we in het dagelijkse leven tegenkomen, een duidelijke kleur te bekennen, zodat wie met ons samenwerkt en wie ons werk ondersteunen, ook weten dat hun vertrouwen in ons als zendingsorganisatie goede gronden heeft. Het gaat om een soort ethische code die wij willen hanteren. Aanvullingen dan wel opmerkingen zien we met belangstelling tegemoet.

Dit handvest bestaat uit twee onderdelen:
Het eerste, de omgang met bekering en levensvernieuwing, die onze innerlijke mens betreffen, is bepalend voor het tweede, ons gedrag en onze houding als mensen, die innerlijk veranderd worden in deze tijd.

A. De innerlijke mens
We zijn we geschapen naar Gods beeld en niet ontstaan door evolutie uit lagere/andere wezens. We zijn door de zondeval eertijds, als zondaren geboren, gescheiden van Gods Heerlijkheid en sterfelijk, waarna ons een eeuwig oordeel wacht tenzij wij verzoend worden met God. Maar door het offer van Jezus aan het Kruis, door Zijn Bloed is verzoening met God mogelijk!

Door geloof in en de aanneming van Jezus als onze persoonlijke Verlosser krijgen we uitzicht op Eeuwig Leven (onsterfelijkheid -onaantastbaar geluk) mits wij, ons afkeren van de zonde en ons beijveren om de zonde te laten. Dan mogen wij onszelf Kinderen van God noemen die tot Hem zeggen, Abba Vader! Dan mogen wij Zijn Heilige Geest ontvangen en de doop*, waardoor wij in staat gesteld worden een leven van vernieuwing en heiliging te leiden .

  • De doop hier genoemd heeft betrekking op de zendingsopdracht als genoemd in Matt. 28, waarbij de toen geldende dooppraktijk door onderdompeling van diegenen die zich als volgelingen van Christus beschouwen wordt beschreven! Wij achten dit niet strijdig of concurrerend met de Kinderdoop van de gevestigde kerken, maar als een dooppraktijk die los daarvan en op zichzelf staat met een andere betekenis en dimensie, zoals die algemeen wordt toegepast in evangelische kringen.

B. De uiterlijke mens verandert door de groei van de innerlijke
Dit Nieuwe Leven wordt gekenmerkt door een aantal belangrijke zaken: Dienen door de Liefde, In gemeenteverband, In de Zending, In de maatschappij. Heiliging door genade, d.w.z. eerlijk, zuiver en ongeveinsd omgaan met Gods bekendgemaakte bedoelingen. Verwachting naar de Wederkomst van Jezus. Alsof Hij elk moment terug kan komen, en opdat wij altijd gereed zijn Hem te ontmoeten

Naar de praktijk doortrekkend betekent dit:

Dat wij op grond van verschillende Schriftplaatsen de zonde afwijzen, maar niet de zondaar. Ter verduidelijking de volgende overwegingen:

 1. In gedachten houdend dat ook wij net als elk ander mens eens gevangenen van de zonde waren en nog in staat zijn om te zondigen,
 2. is het niet gepast of aanvaardbaar de zondaar af te wijzen,
 3. maar dienen wij die met geduld en lankmoedigheid te aanvaarden, te verdragen en, zo mogelijk, te winnen voor Christus,
 4. evenwel zonder deel te nemen aan iemands zondige praktijk.

Met oog op veranderingen van maatschappelijke normen staan wij afwijzend tegenover:

 1. Elke seksuele praktijk buiten het huwelijk tussen een man en een vrouw, omdat wij menen dat de Schrift die aanduidt als ontucht en/of hoererij, waaronder wij ook vatten: a. het ongehuwd samenleven van man en vrouw, b. echtscheiding om andere redenen dan overspel, c. de homoseksuele praktijk
 2. abortus en euthanasie
 3. druggebruik, roken en het buitensporige gebruik van alcoholische drank
 4. kwade praktijk: laster, vuile taal, vloeken, oordelen, occultisme (magie, toverij, horoscopen, bijgeloof), etc.
 5. gedragingen die anderen schaden kunnen dan wel onnodig ergeren
 6. het dwingend voorschrijven van specifiek kerkgebonden opvattingen of leringen aan anderen als algemene christelijke regel, en geen ruimte geven aan die leringen en opvattingen die doorgaans in elke christelijke gemeente worden erkend (zoals het gezag van de Bijbel)
 7. het gebruiken van of aanzetten tot geweld of ontketenen van gewapend dan wel gewelddadig verzet tegen de bestaande orde

Wij willen echter nadrukkelijk het volgende bevorderen en uitdragen:

 1. Het eren van God de Schepper en Jezus Zijn Zoon als Heer van het Heelal en Koning der Koningen, evenzeer door zonodig God meer gehoorzaam te zijn dan de mensen.
 2. Het bevorderen van gebed, contact met medechristenen
 3. Het in acht nemen van de gezondheid, milieuhygine, matiging en ordelijkheid
 4. Het huwelijk in ere houden door de huwelijkse trouw in acht te nemen
 5. Het gezin aandacht geven als hoeksteen van de samenleving
 6. Respect tonen voor het leven en dankbaarheid tonen ondanks tegenslagen
 7. Het verzorgen, beschermen en helpen van de zwakken, meest kinderen, zieken en bejaarden
 8. Het tonen van respect voor gezag en de overheid en die ondersteunen bij haar taken
 9. Het geven van zorg en aandacht aan vluchtelingen en mensenrechten in het algemeen
 10. Het helpen overdragen van kennis ten aanzien van het voorgaande

Reacties via e-mail : bestuur@oosteuropazending.com of per post, zie contact pagina.