Mission StatementDe OostEuropa Zending is in de eerste plaats een zendingsorganisatie en secundair een fondswervend hulpverlener voor de medemens in nood. De nadruk ligt op de Helper, volgens de zendingsopdracht uit Mattheus 28 vers 16 - 20, en pas daarna op de Hulp, volgens de zendingsopdracht uit Mattheus 25 vers 34 - 41. Deze Hulp zou leeg en niet-effectief zijn, als ze losgekoppeld zou worden van de Maker en Redder van de mensheid, Jezus Christus. De hulpverleningsactiviteiten zijn de directe en praktische toepassing van het Evangelie, namelijk de verzorgende liefde van God voor de mens. De hulpverleningsactiviteiten zijn ondergeschikt bij het bereiken van de doelstelling, maar vormen daarbij wel een wezenlijk onderdeel. Door deze bewuste keuze kan de hulpverlening meer intensief en consciŽntieus worden gerealiseerd.

Identiteit Verklaring
OostEuropa Zending is in feite een geestelijke manifestatie, niet ontstaan vanuit de wil van een mens, maar vanuit het werken van de Heilige Geest van God, Die over de gehele aarde op zoek is naar gebrokenen van hart en treurenden (Jesaja 57:14 - 19). De Nederlander Kees van Olst ervaarde de roepstem van Gods Geest tot dit werk en ging in 1967 op weg, waarna er later velen toegevoegd. Door de geestelijke dimensie van dit werk is men sterk gericht op het Leiderschap van Jezus Christus als Hoofd der Kerk en Heer van de Zending.

Het zendingswerk wordt gezien als onderdeel van het wereldwijde Lichaam van Christus, dat niet bestaat uit gebouwen van steen maar uit Levende Stenen, d.w.z. mensen die Christus toebehoren. Kenmerk van deze mensen is dat zij zich bewust aan Christus hebben overgegeven.

Het zendingswerk functioneert als het ware als een bloedsomloop dat binnen dit Lichaam voeding en versterking aanvoert, dus opbouwend bezig is voor de christelijke kerken, maar tevens ook als zaaier van het Goede Zaad van Gods Woord in de Akker die de wereld is.

Na het overlijden van Kees van Olst in 1986 ging de 'mantel' over op Matthias van der Weide, die daardoor de titel draagt 'voorzitter van Eastern European Outreach International'.

De verschillende organisaties, die meest in de naamgeving ook OostEuropa Zending kennen zijn te onderkennen als 'plantingen des Heren', of ook als 'vehikel' om het werk uit te voeren.

Als deze organisaties, waarin de nationale wettelijke plichten en rechten zijn vastgelegd en die onder toezicht zijn gesteld van wettig bevoegde bestuurders zouden verdwijnen, zal de bediening daarmee niet verdwijnen, maar worden voortgezet door wie Gods Geest daartoe aanwijst.

Interkerkelijk Karakter
OostEuropa Zending beschouwt zichzelf als interkerkelijk. Daaronder wordt verstaan dat er wordt gewerkt met, door en voor christenen van welke kerkelijke achtergrond ook. Concreet betekent dit, dat er met christenen uit evangelische, pinkster, protestantse en soms ook rooms-katholieke of oosters orthodoxe kring, dan wel de verschillende kerkvormen in het Midden-Oosten wordt samengewerkt.

De stichting voelt zich nauw verwant met de evangelische beweging die zich in de Lausanne verklaring heeft geÔdentificeerd en haar Evangelie visie is het kortst en duidelijks verwoord in de Apostolische Geloofsbelijdenis, die door de grootse christelijke kerken wereldwijd als basisdocument wordt erkend.

Om aan te geven hoe dechristelijke levenswandelbij OostEuropa Zending als passend bij Bijbel en geloofsvisie wordt herkend en nagestreefd, is daarover ook een verklaring opgesteld, welke gehanteerd wordt als Ethisch Handvest.