Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Donaties
U doneert aan onderstaande ontvangende partij:
OostEuropa Zending Christian Care East West, statutair gevestigd te Amsterdam,
kantoorhoudende te Tiendweg 9, 2931 LC Krimpen aan de Lek,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
41125417, hierna verder te noemen: OostEuropaZending. Telefoon: 0180-521966. Bereikbaarheid:
maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur. Email: info@oosteuropazending.com

Artikel 1. Definities (alfabetisch)
1.1.Donatie: Een door de gevende partij aan OostEuropaZending geschonken geldbedrag, of goederen in
natura.
1.2. Donatieformulier: Middel om online een donatie te doen aan OostEuropaZending.
1.3. Gevende partij: De natuurlijke- of rechtspersoon die middels iDEAL, SEPA, of middels een
elektronische machtiging, via de website van OostEuropaZending, een donatie doet aan OostEuropaZending, of zich
aanmeldt als regelmatige sponsor/donateur.
1.4. Statuten: OostEuropaZending heeft tot doel, het ondersteunen van onderzoek naar de genezing van
diabetes type 1
1.5. Online doneren: Het geven van geld middels een elektronisch betaalsysteem of via een
elektronische machtiging via de website van OostEuropaZending aan OostEuropaZending.
1.6. Ontvangende partij: De rechtspersoon OostEuropaZending die op basis van de overeenkomst een donatie
ontvangt welke gebruikt wordt ten behoeve van de uitvoering van de statuten.
1.7. Overeenkomst: De overeenkomst op afstand tussen ontvangende partij en gevende partij.
1.8. Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de
ontvangende partij georganiseerd systeem voor doneren tot het sluiten van de overeenkomst
uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan OostEuropaZending.
2.2. De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze algemene voorwaarden.
2.3. OostEuropaZending behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds te kunnen
wijzigen.

Artikel 3. Rechten ontvangende partij, OostEuropaZending
3.1. Online donaties komen volledig ten goede aan OostEuropaZending.
3.2. OostEuropaZending is binnen haar statuten volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties,
rekening houdend met de eventuele wensen van de donateur met betrekking tot specifieke
projecten.
3.3. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op OostEuropaZending nadat het gedoneerde
bedrag op de bankrekening van OostEuropaZending is bijgeschreven.
3.4. Aansprakelijkheid: OostEuropaZending aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van
de gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie. De gevende
partij vrijwaart OostEuropaZending voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden
als gevolg van de donatie van de gevende partij aan OostEuropaZending.

Artikel 4. Rechten gevende partij
4.1. De gevende partij heeft het recht informatie te verkrijgen over de voortgang van de
projecten van OostEuropaZending.

Artikel 5. Plichten OostEuropaZending
5.1. OostEuropaZending verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig de statuten.
5.2. OostEuropaZending neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de
communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties
en zorgt voor een veilige web- omgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. OostEuropaZending
aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting.
5.3. Alle personen die namens OostEuropaZending bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen
nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.

Artikel 6. Plichten gevende partij
6.1. Om een overeenkomst te sluiten met ontvangende partij moet gevende partij tenminste 18
jaren oud zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij dat hij
aan deze leeftijdsgrens voldoet;
6.2. Gevende partij die onder de 18 jaren oud is kan een online donatie of een online
aanmelding als vaste sponsor/donateur alleen doen in bijzijn van en met goedkeuring van een
ouder of voogd;
6.3. De gevende partij geeft zijn correcte identiteitsgegevens op.
6.4. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag
beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens
7.1. OostEuropaZending verwerkt de door de gevende partij aan OostEuropaZending verstrekte persoonsgegevens in
overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens,
daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming
Persoonsgegevens gesteld.
7.2. Deze persoonsgegevens worden door OostEuropaZending verwerkt ten behoeve van het aangaan van
donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor het
informeren over de voortgang van de projecten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke
verplichtingen.
7.3. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door OostEuropaZending geregistreerde gegevens
juist zijn, het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn, en het recht op
verwijdering van de geregistreerde gegevens.

Artikel 8. Slotbepalingen
8.1. De disclaimer en het privacy statement die OostEuropaZending hanteert zijn onverkort van toepassing.
8.2. Partijen verklaren dat Nederlands recht van toepassing is.

Wat wij doen met uw donatie

Voordat u doneert, wilt u natuurlijk weten wat wij doen met uw donatie. Wij zijn een ANBI, klik daarom hier voor de jaarverslagen en meer informatie.

1M
Aan hulp in 5 jaar
50
Partners & Investeerders
1
Projecten uitgevoerd
1
Landen geholpen