DE GEEST VAN JEZUS…
… een windvlaag vulde het hele huis .
en tongen als van vuur…Hand 2:2-3

JEZUS had zichzelf tijdens zijn leven als mensenzoon op aarde al één verklaard met God de
Vader (wat door God ook werd bevestigd via engelen en stemmen die klonken als de
donder) en vervolgens als Doper met Gods Geest. Bij de doop van Jezus in de Jordaan
verscheen de Heilige Geest als een duif boven Jezus.

Het is daarom met grote stelligheid dat we benadrukken dat Jezus op dit moment, geduid als
de eerste pinksterdag, als team optreedt met Gods Geest en de regie heeft. De Vader heeft
alle dingen in zijn handen gegeven, wat neerkomt op absolute handelingsbevoegdheid
zonder beperking en doordat de zonden van de hele wereld betaald zijn door Jezus kan de
Heilige Geest zonder enig voorbehoud tot elk mens komen, welke zonden iemand ook
aankleven of beheersen.
De reinigende kracht van Jezus’ Bloed is de basis baant de Heilige Geest de weg om
mensenlevens weer te maken tot een tempel van Gods Geest. Dat daarbij wrakke
mensenlevens worden hersteld naar lichaam, ziel en geest moge duidelijk zijn. Het lied
‘Amazing Grace’ vergelijkt mensen met zo’n scheepswrak waarvan de resten op de golven
dobberen van de levenszee. Herstel! Hoe wonderlijk is dat woord. De ooit eens pure
levenszee is in onze tijd vergeven van vergif, gewelddadigheid, oorlogsdoden en vergoten
bloed. Te midden van al dat vreselijke doet Gods Geest het herstelwerk aan individuele
mensenlevens die zich aan Jezus toevertrouwen.

We zijn dankbaar juist nu met Pinksteren 2022 eindelijk de lang aangekondigde vernieuwing
van onze website te kunnen tonen. Het world wide web, www, is ook een soort zee van
allerlei vuiligheid, maar te midden daarvan ook van genade en herstel.
Verschillende evangelisatie sites vermelden per dag de terugkeer van miljoenen mensen,
die beginnen Jezus aan te roepen en te volgen als hun Verlosser en Zaligmaker. ‘O, Zee van
Gods liefde’ is als lijflied ooit gemaakt door William Booth, de stichter van het Leger des
Heils.

Namens Jezus nodigt het ons uit ons toe te vertrouwen aan die Zee van Gods Liefde, door
de Heilige Geest binnen ons bereik gekomen en ook nu nog de wereld overspoelt, ook en
juist zondaars geneest!

Matthias van der Weide, voorzitter OostEuropa Zending, Rotterdam, Pinksteren 2022